Hiển thị các bài đăng có nhãn 84a/UBTVQH11. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 84a/UBTVQH11. Hiển thị tất cả bài đăng

Công văn 77/2003/HĐTP ngày 27 tháng 6 năm 2003 về việc thông báo việc tiếp tục giải quyết các vụ án nêu tại điểm b mục 1 phần ii của Nghị quyết số 01 của Hội Đồng Thẩm Phán

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2003

CÔNG VĂN
CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 77/2003/HĐTP
NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC THÔNG BÁO VIỆC TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN NÊU TẠI ĐIỂM B MỤC 1 PHẦN II
CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 01 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN

Kính gửi: - Các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
- Các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Toà phúc thẩm, Toà dân sự toà án nhân dân tối cao

Ngày 16/4/2003 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP "Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình" (gọi tắt là Nghị quyết số 01). Theo hướng dẫn tại điểm b mục 1 Phần II của Nghị quyết số 01 đối với trường hợp nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03/01/1987 đến ngày 01/01/2001 có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, nếu sau ngày 01/01/2003 họ vẫn chưa đăng ký kết hôn mà có một bên chết trước và có tranh chấp về thừa kế thì trong khi chưa có quy định mới của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuỳ từng trường hợp mà Toà án xử lý như sau:
 

Lịch sử