Hiển thị các bài đăng có nhãn 70/2008/NĐ-CP. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 70/2008/NĐ-CP. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định 70/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật bình đẳng giới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2008

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2008
CHÍNH PHỦ
------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
Số: 70/2008/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2008

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 70/2008/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 06 NĂM 2008 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
NGHỊ ĐỊNH :
Chương 1:
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết thi hành các Điều 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29 và 30 của Luật Bình đẳng giới về trách nhiệm quản lý nhà nước về bình đẳng giới và phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới.
 

Lịch sử