Hiển thị các bài đăng có nhãn 52/2010/QH12. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 52/2010/QH12. Hiển thị tất cả bài đăng

Luật nuôi con nuôi năm 2010 (52/2010/QH12) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011

Thứ Năm, 17 tháng 6, 2010
QUỐC HỘI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Luật số: 52/2010/QH12
Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010

LUẬT
NUÔI CON NUÔI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật nuôi con nuôi,


Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện nuôi con nuôi; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi và cha mẹ đẻ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc nuôi con nuôi.

Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình.
 

Lịch sử