Hiển thị các bài đăng có nhãn 35/2000/NQ-QH10. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 35/2000/NQ-QH10. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị quyết 35/2000/NQ-QH10 về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000

Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2000
QUỐC HỘI
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 35/2000/NQ-QH10
Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2000

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
QUYẾT NGHỊ
1. Luật hôn nhân và gia đình của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000 được gọi là Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.
 

Lịch sử