Hiển thị các bài đăng có nhãn 218/2005/KHXX. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 218/2005/KHXX. Hiển thị tất cả bài đăng

Công văn 218/2005/KHXX về việc giám đốc các quyết định giải quyết việc dân sự

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2005
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
 

Số: 218/2005/KHXX
V/v Giám đốc các quyết định giải
 quyết việc dân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                  Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2005

                   Kính gửi: Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

          Sau khi nghiên cứu Công văn số 1620/GĐKT-DS ngày 13/6/2005 của Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:
          Theo quy định tại Điều 316 của Bộ luật tố tụng dân sự thì nói chung các quyết định giải quyết việc dân sự đều có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, trừ các quyết định quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 28 của Bộ luật tố tụng dân sự. Hai trường hợp này là Toà án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn hoặc công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con.
          Theo quy định tại Điều 311 của Bộ luật tố tụng dân sự thì “Toà án áp dụng những quy định khác của Bộ luật này không trái với những quy định của Chương này để giải quyết những việc dân sự quy định tại các khoản 1,2,3,4 và 6 Điều 26, các khoản 1,2,3,4,5 và 7 Điều 28, khoản 1 và khoản 4 Điều 30, khoản 3 Điều 32 của Bộ luật này”; do đó, khi phát hiện quyết định gải quyết việc dân sự không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án; có hành vi vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng; có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật (Điều 283 của Bộ luật tố tụng dân sự) hoặc khi phát hiện sự thoả thuận đó là do bị nhầm lẫn, lừa dối, đe doạ hoặc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội (khoản 2 Điều 188 của Bộ luật tố tụng dân sự) thì căn cứ vào các quy định tương ứng của Bộ luật tố tụng dân sự (Điều 311, Điều 285, Điều 283 hoặc Điều 188) người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm có thể kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự theo thủ tục giám đốc thẩm. Thủ tục giám đốc thẩm được thực hiện theo quy định tại Chương XVIII của Bộ luật tố tụng dân sự.
          Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để Quý Toà tham khảo trong khi giải quyết các việc dân sự cụ thể ở địa phương.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Toà DS, Toà KT, Toà LĐ (TANDTC);
- VKSNDTC (để phối hợp);
-Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các Đ/c Phó Chánh án TANDTC (để biết);
- Lưu VP, Viện KHXX (TANDTC)

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

                 Đặng Quang Phương
 

Lịch sử