Hiển thị các bài đăng có nhãn 176/2001/KHXX. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 176/2001/KHXX. Hiển thị tất cả bài đăng

Công văn 176/2001/KHXX về việc giải quyết đơn yêu cầu tòa xác định con

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2001
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 176/2001/KHXX
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2001

CÔNG VĂN
CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 176/2001/KHXX NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT ĐƠN YÊU CẦU TOÀ ÁN XÁC ĐỊNH CON

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Trà Vinh

Sau khi nghiên cứu Công văn số 109/CV-DS ngày 06-11-2001 của Toà án nhân dân tỉnh Trà Vinh, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp người phụ nữ sau khi sinh con nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên họ đã cho người khác nuôi con của họ, nay họ có đơn yêu cầu Toà án xác định con của mình, thì tuỳ từng trường hợp mà giải quyết như sau:

1. Trường hợp ngưòi mẹ có đơn yêu cầu Toà án xác định một người là con của mình, mà người được yêu cầu xác định là con và những người nuôi dưỡng người đó đồng ý cho người mẹ được nhận con không có tranh chấp.

 

Lịch sử