Hiển thị các bài đăng có nhãn 02/2003/CT-BTP. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 02/2003/CT-BTP. Hiển thị tất cả bài đăng

Chỉ thị 02/2003/CT-BTP về việc tiếp tục đăng ký kết hôn cho các trường hợp nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03 tháng 01 năm 1987 đến ngày 01 tháng 01 năm 2001

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2003
BỘ TƯ PHÁP
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 02/2003/CT-BTP
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2003

CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CHO CÁC TRƯỜNG HỢP NAM VÀ NỮ CHUNG SỐNG VỚI NHAU NHƯ VỢ CHỒNG TỪ NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 1987 ĐẾN NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2001
Thực hiện Điểm b Mục 3 Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10, trong thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp, sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan tư pháp địa phương, sự tham gia tích cực của các tổ chức, đoàn thể quần chúng, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cũng như thực hiện nhiều hình thức đăng ký kết hôn phong phú như tổ chức ngày đăng ký kết hôn, đăng ký lưu động tại thôn, ấp, bản, làng... nên đã rà soát, lập danh sách và đăng ký kết hôn cho phần lớn các trường hợp nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03 tháng 01 năm 1987 đến ngày 01 tháng 01 năm 2001 mà có đủ điều kiện kết hôn.
 

Lịch sử