Mục lục

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và các văn bản hướng dẫn, quy định mới nhất

 1. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 (52/2014/QH13) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
 2. Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2015.

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 (hết hiệu lực)

 1. Nghị quyết 35/2000/NQ-QH10 ngày 09/06/2000 về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.

Luật Hôn nhân và Gia đình 1959 & 1986 (hết hiệu lực)

 1. Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959từ ngày 13/01/1960 Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959 có hiệu lực ở miền Bắc, từ ngày 25/3/1977 Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959 có hiệu lực ở miền Nam.
 2. Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực thi hành kể từ 03/01/1987 đến 31/12/2000.

Quy định về Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (hết hiệu lực)

 1. Nghị định 32/2002/NĐ-CP ngày 27/03/2002 quy định chi tiết về áp dụng các phong tục, tập quán của các dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng sâu, vùng xa (Văn bản hợp nhất số 8015/VBHN-BTP năm 2013) (bị thay thế bởi Nghị định 126/2014/NĐ-CP).
 2. Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (bị thay thế bởi Nghị định 24/2013/NĐ-CP).
 3. Công văn 95/VPCP-KGVX ngày 06/01/2009 của VPCP về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
 4. Thông tư 16/2010/TT-BTP ngày 08/10/2010 hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2010 (bị thay thế bởi Thông tư 02a/2015/TT-BTP).
 5. Quyết định 86/QĐ-BTP ngày 14/02/2011 tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03/2005/CT-TTg tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, Nghị định 68/2002/NĐ-CP, Nghị định  69/2006/NĐ-CP về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
 6. Thông báo 133/TB-VPCP ngày 06/06/2011 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
 7. Quyết định 288/QĐ-BTP ngày 24/02/2012 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành về vấn đề kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài.
 8. Nghị định 24/2013/NĐ-CP ngày 28/03/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2013 (bị thay thế bởi Nghị định 126/2014/NĐ-CP).
  • Bãi bỏ Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi là Nghị định số 68/2002/NĐ-CP), Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 69/2006/NĐ-CP).
  • Thông tư 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Quy định về Thủ tục đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân:

 1. Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về việc đăng ký và quản lý hộ tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2012 (Văn bản hợp nhất số 8013-VBHN-BTP năm 2013).
 2. Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về việc đăng ký và quản lý hộ tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2006.
 3. Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 sửa đổi Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2012.

Quy định về xác định lại giới tính

Thẩm quyền giải quyết của Tòa án

 1. Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/09/2001 hướng dẫn áp dụng Chương XV "Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình" của Bộ luật hình sự năm 1999 có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2001.
 2. Kết luận số 84a/UBTVQH11 ngày 29/4/2003 về hiệu lực của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000: Sau khi Nghị quyết số 01 được ban hành, ngày 29/4/2003 Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã có kết luận số 84a/UBTVQH11 về Tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội gia hạn thời hạn thực hiện điểm b mục 3 Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Trong kết luận này Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã kết luận về việc xử lý đối với trường hợp nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03/01/1987 đến ngày 01/01/2001có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 mà sau ngày 01/01/2003 họ vẫn chưa đăng ký kết hôn.

Hiệu lực theo thời gian:

 1. Từ ngày 13/01/1960 Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959 có hiệu lực ở miền Bắc, từ ngày 25/3/1977 Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959 có hiệu lực ở miền Nam.
 2. Từ ngày 20/7/1954 đến ngày 25/3/1977: Tồn tại quan hệ hôn nhân của cán bộ, bộ đội có vợ chồng trong miền Nam tập kết ra Bắc lấy vợ, lấy chồng khác, khi có tranh chấp được giải quyết theo quy định tại Thông tư số 60/TATC ngày 22/2/1978.
 3. Từ ngày 13/1/1960 đến trước ngày 03/1/1987 (ngày Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực): Không có chế độ tài sản riêng trong quan hệ tài sản giữa vợ chồng ở miền Bắc; từ ngày 25/3/1977 đến trước ngày 03/1/1987 không có chế độ tài sản riêng trong quan hệ tài sản giữa vợ chồng ở miền Nam.
 4. Trước ngày 03/1/1987 quan hệ hôn nhân thực tế không bắt buộc phải đăng ký kết hôn.
 5. Từ ngày 03/1/1987 đến trước ngày 01/1/2001 (ngày Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 có hiệu lực), quan hệ hôn nhân không có đăng ký kết hôn phải tiến hành đăng ký kết hôn theo quy định tại Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 mới được thừa nhận là hôn nhân hợp pháp (đăng ký kết hôn chậm).

Luật Nuôi con nuôi

 1. Trường hợp nuôi con nuôi thực tế: Xem bài luận về nuôi con nuôi thực tế : thực trạng và giải pháp
 2. Luật nuôi con nuôi năm 2010 (52/2010/QH12) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
 3. Nghị định 15/2014/TT-BTP ngày 20/05/2014 hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2014.
 4. Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2011.

Luật Bình đẳng giới

 1. Luật Bình đẳng giới năm 2006 (73/2006/QH11) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2007.
 2. Nghị định 70/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật bình đẳng giới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2008.
 3. Nghị định 48/2009/NĐ-CP về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2009.
 4. Nghị định 55/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2009.

Luật phòng, chống bạo lực gia đình

 1. Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 (02/2007/QH12) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2008.
 2. Nghị định 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/03/2009
 3. Nghị định 110/2009/NĐ-CP ngày 10/12/2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình
 4. Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Pháp lệnh dân số

 1. Pháp lệnh dân số năm 2003 (06/2003/PL-UBTVQH11) sửa đổi bổ sung năm 2008 (văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH năm 2013)
  1. Pháp lệnh về dân số năm 2003 (06/2003/PL-UBTVQH11) có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2003
  2. Pháp lệnh (08/2008/PL-UBTVQH12) sửa đổi điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2003
 2. Nghị định 104/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh dân số năm 2003.
 3. Nghị định 20/2010/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số năm 2010 (Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT năm 2014)


 

Lịch sử